Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Borowik

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere
Sprawiedliwość to stała i wieczna wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. Zasady prawa są takie: żyć uczciwie, nie szkodzić drugiemu, oddać każdemu, co mu się należy
— Domicjusz Ulpian (zm. 223 r.)

Zakres usług prawnych świadczonych przez kancelarię

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Borowik świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, upadłościowego, administracyjnego, budowlanego, rodzinnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy.

Oferta kancelarii skierowana jest do klientów z całej Polski. W zależności od charakteru sprawy oraz potrzeb kontakt z klientem może się odbyć także zdalnie, jak również możliwe jest umówienie spotkania poza Lublinem na terenie Polski.

Specjalizacje kancelarii:

Odfrankowienie
Kredyty frankowe
 • bezpłatna, wstępna analiza umowy kredytowej
 • skierowana do kredytobiorców walutowych z całej Polski
 • sporządzenie pozwu oraz zastępstwo procesowe
 • wraz z pozwem wniosek o zabezpieczenie roszczenia
 • wynagrodzenie w części zależne od wyniku sprawy
 • w przypadku wygrania sprawy kredytobiorca otrzymuje zwrot kosztów procesu
pokrzywdzony
Pokrzywdzony
 • udział w czynnościach procesowych, w tym dowodowych
 • oskarżyciel posiłkowy
 • zaskarżanie niekorzystnych decyzji procesowych
 • podejmowanie czynności mających wpływ na uzyskanie odszkodowania, w tym zmierzających do nałożenia sądowego obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem
 • w przypadku skazania oskarżonego, pokrzywdzonemu przysługuje zwrot kosztów procesu
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
 • pomoc w przygotowaniu pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia
 • analiza możliwych naruszeń ustawy PZP i ocena skuteczności podniesienia tych zarzutów w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej, w tym opracowanie odwołania i zastępstwo prawne wykonawcy w postępowaniu
 • udział w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą po stronie wykonawcy przystępującego do postępowania odwoławczego
 • sprawa o zwrot zatrzymanego wadium
 • obsługa prawna zamawiającego w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Odszkodowania

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań powstałych w następstwie wyrządzenia szkód w związku z różnymi zdarzeniami. Problematyka ta w istotnej części odnosi się do wypadków komunikacyjnych, aczkolwiek zakresu tego nie wyczerpuje. Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej może być także inne przestępstwo, a także czyn niedozwolony nie noszący znamion przestępstwa.

oraz