Polityka prywatności

Polityka prywatności – RODO

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Borowik w ramach działalności przetwarza informacje stanowiące dane osobowe zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO). Stosownie do art. 13 rozporządzenia informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Borowik ul. Droga Męczenników Majdanka 74/216A 20‑325 Lublin, REGON: 387445200, NIP: 946‑221‑51‑88.
  2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74/216A 20‑325 Lublin, e‑mail: biuro@kancelariaborowik.pl, tel. 665 655 428.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące usług prawnych świadczonych przez kancelarię oraz w ramach informacji i uzgodnień zmierzających do zawarcia umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku zawarcia z Państwem umowy – w celu zabezpieczenia i realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celu umożliwienia administratorowi dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej z Państwem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ponadto dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do podjęcia i przeprowadzenia działań na żądanie Państwa jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy, także przez okres niezbędny dla jej realizacji. Ponadto w przypadku zawarcia umowy administrator może przechowywać Państwa dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy. Poza wymienionymi przypadkami przechowywanie przez administratora danych przez dłuższy okres może mieć miejsce wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO okres przechowywania danych zależy od odpowiednich przepisów – w przypadku podatkowych przez okres 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z którymi Kancelaria współpracuje w ramach prowadzonej działalności. Mogą to być przede wszystkim współpracujące kancelarie prawne, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi na rzecz kancelarii w zakresie obsługi bieżącej działalności, m. in., hostingu, IT oraz księgowości. Jednakże odbiorcami danych osobowych będą inne podmioty tylko wtedy gdy będzie to miało na celu prawidłowe zrealizowanie usług świadczonych przez kancelarię lub gdy wymagał będzie tego przepis prawa.
  6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, ani też nie będą przedmiotem profilowania, w rozumieniu RODO.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże jest to konieczne w celu podjęcia działań na żądanie Państwa jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a brak podania danych uniemożliwi podjęcie przez administratora żądanych działań, w tym uniemożliwi korespondencję w sprawie świadczonych usług, a w konsekwencji także uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
  9. Zgodnie z RODO informuję, że w granicach określonych przepisami mają Państwo prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f.
  10. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00‑193 Warszawa, tel. 22 531‑03‑00